آمل 95/11/06 16 داوران: شاهمیری- قریب ،ناظر: حسن زاده finished

کاله مازندران

3 - 1

شهرداری اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 25 - 19 25 - 18 25 - 19 0 - 0 96 - 81