تهران 95/11/06 15 داوران: عابدزاده- صادقی ،ناظر: کشفی finished

بانک سرمایه

3 - 0

سازمان عمران شهرداری ساری

0:00:23 0:00:21 0:00:21 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 15 25 - 17 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 53