اردکان 95/11/06 16:30 داوران: جعفری- پورکاشیان ،ناظر: شفقی finished

خاتم اردکان

3 - 1

شهرداری تبریز

0:28 0:31 0:25 0:22 0:0 1:46
نتایج زنده 26 - 24 31 - 29 19 - 25 25 - 15 0 - 0 101 - 93